witryna w programie polisa na 100% Opinie klientów 4.75 / 5.00
Program
POLISA NA 100%
Rzetelny pośrednik ubezpieczeniowy Działamy zgodnie z Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.
gwarancja nawet do 8 mln złotych Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności agencyjnej.
bezpieczny zakup polisy online Certyfikat SSL. Płatność PayU - szybki przelew bankowy oraz karta.
Średnie zadowolenie
klientów
BARDZO DOBRY
4.75
/ 5.00 sprawdź

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Więcej informacji Akceptuj

Macif - Acti GWARANT

Aegon – Program na życie


„Program na Życie” jest polisą na życie i dożycie o charakterze ochronno-inwestycyjnym z gwarancją kapitału na przyszłość. Obejmuje ona ochroną ubezpieczonego i jego bliskich oraz zapewnia mu możliwość inwestowania gromadzonych na polisie środków finansowych. Jeśli ubezpieczony dożyje on końca obowiązywania polisy, ma gwarancję wypłaty środków, a w razie jego śmierci odszkodowanie oraz zgromadzony kapitał otrzymuje osoba lub osoby wskazane w polisie. Umowę można zawrzeć na okres 5, 10, 15 lub 20 lat. W przypadku rezygnacji z umowy przed wyznaczonym terminem w polisie podawana jest wartość wypłaty kapitału w każdym roku jej trwania. Ubezpieczony może samodzielnie wybrać, z jaką częstotliwością chce opłacać składki – miesięcznie lub raz na rok. Umowę ubezpieczeniową mogą zawrzeć osoby w wieku od 18. do 61. roku życia, a ochroną ubezpieczeniową można być objętym do 70. roku życia.

 

 

 

Moduły do wyboru

 

Polisa „Program na życie” ma jasny podział na część ochronną i inwestycyjną. Moduł kapitałowy pozwala na gromadzenie pieniędzy na przyszłość i chroni na wypadek śmierci Ubezpieczonego.

 

Moduł ochronny dzięki umowom dodatkowym zabezpiecza Ubezpieczonego na wypadek dowolnie wybranych ryzyk:

 • całkowitej i trwałej niezdolności do pracy z powodu choroby lub uszkodzenia ciała lub ogólnego pogorszenia stanu zdrowia
 • operacji medycznej w wyniku problemów zdrowotnych
 • poważnego zachorowania na jedną z chorób wymienionych w polisie
 • całkowitej i trwałej niezdolności do pracy skutkującej koniecznością przejęcia opłacania składek, (ryzyko zaliczane do ryzyk zdrowotnych)
 • trwałego inwalidztwa lub całkowitej i trwałej niezdolności do pracy spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem z udziałem Ubezpieczonego,
  spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
 • hospitalizacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, (ryzyko zaliczane do ryzyk wypadkowych)

 

Ochrona Ubezpieczonego w ramach poważnego zachorowania obejmuje 10 chorób w wariancie Komfort (m.in. zawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy lub niezłośliwy, guz mózgu, przeszczep narządów, utrata wzroku i słuchu, oparzenia) oraz 30 chorób w wariancie Komfort plus (w tym paraliż, choroba Alzheimera i Parkinsona, stwardnienie rozsiane, utrata mowy itp.), 100 operacji w wariancie Komfort i ponad 385 operacji medycznych w wariancie Komfort plus, trwałe inwalidztwa i pobyt w szpitalu. Zakres tej ochrony można dowolnie rozszerzyć w trakcie obowiązywania polisy i dopasować ją do indywidualnych potrzeb.

 

 

Wyłączenia

 

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia są podane sytuacje, gdy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z winy Ubezpieczonego. Należą do nich zdarzenia, do których doszło w następstwie:

 • działań militarnych, w tym prowadzonych w ramach misji stabilizacyjnych lub pokojowych, stanu wojennego
 • czynnego, dobrowolnego udziału w aktach przemocy, aktach terroryzmu, powstaniach, rozruchach, zamieszkach, rebeliach
 • wypadku lotniczego samolotu albo śmigłowca, który nie należał do koncesjonowanego przewoźnika lotniczego, jeśli Ubezpieczony znajdował się na pokładzie tego statku
 • wypadku lotniczego samolotu albo śmigłowca, na którego pokładzie znajdował się Ubezpieczony, jeżeli należał do przewoźnika wskazanego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty
 • popełnienia albo usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa
 • uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia spowodowanego samookaleczeniem albo usiłowaniem samobójstwa albo okaleczeniem na własną prośbę, niezależnie od stanu poczytalności
 • pozostawania przez Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, pobudzającego, halucynogennego, narkotyków lub innego środka o podobnym działaniu, jeżeli nie został zalecony przez lekarza lub został zastosowany przez Ubezpieczonego niezgodnie z zaleceniem lekarza
 • zakażenia wirusem HIV lub zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS)
 • zaburzeń lub chorób psychicznych

Inne indywidualne ubezpieczenia na życie

 

 • Aegon Bezpieczni Bliscy – ubezpieczenie chroniące Twoich bliskich przed skutkami nieprzewidzianych wypadków. Polisę można wykupić na okres 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 albo 40 lat, jednak nie dłuższy, niż do końca roku polisowego, w którym Ubezpieczony ukończy 69. rok życia. Minimalna wysokość świadczenia z tytułu śmierci wynosi 50 tys. zł, a maksymalna – 1 mln zł. Ochronę można rozszerzyć o 9 umów dodatkowych w dwóch wariantach ochrony (Komfort i Komfort plus), które można podpisać w dowolnym momencie i które obejmują ochroną na wypadek:

- trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

- trwałego inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

- całkowitej i trwałej niezdolności do pracy

- śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

- poważnego zachorowania

- operacji medycznych

 

 • Aegon Incest One – ubezpieczenie oferujące dostęp do jednej z najlepszych platform opartych na wyselekcjonowanych funduszach w ramach jednorazowej wpłaty. Polisa jest zawierana na 5 lat, a wartość jednorazowej wpłaty rozpoczyna się od 10 tys. zł, a wpłaty dodatkowej – od 500 zł. Możliwe jest zawarcie 9 umów dodatkowych, podobnie jak w przypadku polisy Bezpieczni Bliscy.

 

Cechy produktu:

 • polisa oferuje dostęp do 45 funduszy polskich o zróżnicowanej skali ryzyka inwestycyjnego i 75 funduszy zagranicznych
 • inwestycja jest połączona z polisą ochronną na życie, obejmującą ochroną 100% wpłaconego kapitału na wypadek śmierci do 65. roku życia. W razie śmierci ubezpieczonego świadczenia są zwolnione od podatku od spadków i darowizn, a alokacje składek pomiędzy funduszami są bezpłatne i również pozbawione obowiązku opodatkowania
 • fundusze są pogrupowane w koszyki inwestycyjne wg podmiotu zarządzającego i charakteru inwestycyjnego funduszu
 • ryzyko inwestycyjne można dywersyfikować pomiędzy różnymi zarządzającymi w ramach dostępnych TFI
 • można inwestować samodzielnie lub skorzystać z pomocy profesjonalistów bez ponoszenia dodatkowych kosztów

 

 

 O firmie

 

Aegon obsługuje 40 mln klientów w 20 krajach świata. W Polsce działa od 1999 r., tworząc 4 spółki, lecz ubezpieczeniami na życie zajmuje się Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna. Firma funkcjonuje pod tą nazwą od 2005 r. i oferuje ubezpieczenia na życie oraz produkty emerytalne, oszczędnościowe i inwestycyjne. Grupa Aegon zajmuje się również ubezpieczeniami wypadkowymi, zdrowotnymi i majątkowymi; spółka w ograniczonym stopniu prowadzi oferuje także usługi bankowe.

 

 

Źródło: Aegon