witryna w programie polisa na 100% Opinie klientów 4.75 / 5.00
Program
POLISA NA 100%
Rzetelny pośrednik ubezpieczeniowy Działamy zgodnie z Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.
gwarancja nawet do 8 mln złotych Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności agencyjnej.
bezpieczny zakup polisy online Certyfikat SSL. Płatność PayU - szybki przelew bankowy oraz karta.
Średnie zadowolenie
klientów
BARDZO DOBRY
4.75
/ 5.00 sprawdź

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Więcej informacji Akceptuj

AXA - Plan elastyczny

Plan Elastyczny jest ubezpieczeniem ochronno-inwestycyjnym, które ma służyć zabezpieczeniu finansowemu osób wskazanych przez Ubezpieczonego na wypadek jego śmierci, ale może zostać rozszerzone o ochronę Ubezpieczonego na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych z jego udziałem (choroba, nieszczęśliwy wypadek itp.). Równocześnie może dać mu możliwość długoterminowego inwestowania pieniędzy w ramach samodzielnie obranej strategii inwestycyjnej lub poprzez wybór tzw. portfeli modelowych, pozostawiając zarządzanie ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi specjalistom z UFK. Lista UFK, w których można inwestować w ramach Planu Elastycznego, jest dostępna w wykazie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz na stronie ubezpieczyciela www.axa.pl.

 

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i ma charakter długoterminowy. Dedykowana jest osobom zainteresowanym ochroną swoich bliskich na wypadek śmierci Ubezpieczonego lub problemów z jego zdrowiem. Równocześnie Plan Elastyczny skierowany jest do osób zainteresowanych długoterminowym inwestowaniem w UFK (rekomendowany minimalny czas trwania polisy to 10 lat). Wydłużony horyzont inwestycyjny wynika ze specyfiki inwestowania, im jest ono dłuższe, tym większa możliwość na osiągnięcie oczekiwanych celów. Elastyczność tego rozwiązania umożliwia dopasowanie polisy do zmieniających się potrzeb w zakresie zabezpieczenia finansowego.

 

Inwestowanie środków 

 

Plan Elastyczny zapewnia Ubezpieczonemu dostęp do dokładnie sprecyzowanej oferty UFK oraz możliwość inwestowania środków finansowych w ramach samodzielnie wybranej strategii inwestycyjnej dopasowanej do własnych oczekiwań i na własną odpowiedzialność. Profile ryzyka prezentowane są w wykazach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Ubezpieczony ma do wyboru:

 • 4 gotowe portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka.
 • 10 funduszy inwestujących w jednostki uczestnictwa funduszy (zarządzanych przez AXA TFI),
 • 8 funduszy inwestujących w jednostki uczestnictwa funduszy zagranicznych.

Ubezpieczony może inwestować dodatkowe środki finansowe w zależności od swoich aktualnych możliwości finansowych, a podczas trwania umowy ma prawo zmienić swoją strategię inwestycyjną poprzez zmianę uprzednio wybranych UFK lub przenoszenie środków pomiędzy UFK.

 

Uwaga! Ubezpieczony powinien pamiętać, że polisa Plan Elastyczny nie działa jak lokata czy konto oszczędnościowe i wymaga regularnych wpłat. Ponadto każdy sposób inwestowania jest obarczony ryzykiem inwestycyjnym, które ponosi Ubezpieczony. Chcąc wcześniej wypłacić środki przed terminem wyznaczonym w polisie, należy liczyć się z możliwością częściowej utraty z tytułu opłat.

 

Korzyści

 • możliwość ochrony życia i zdrowia oraz inwestowania wpłacanej składki w ramach jednej polisy,
 • czas i zakres ochrony dopasowane do indywidualnych potrzeb,
 • zapewnienie ochrony finansowej bliskim na wypadek śmierci Ubezpieczonego,
 • zapewnienie Ubezpieczonemu i jego bliskim świadczenia na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych (np. poważna choroba, kalectwo, niezdolność do pracy, hospitalizacja),
 • dostęp do bogatej oferty usług assistance (AXA24),
 • dostęp do wyselekcjonowanej oferty UFK i możliwość samodzielnego opracowania strategii inwestycyjnej,
 • możliwość zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym specjalistom z AXA TFI,
 • możliwość kontrolowania wartości zgromadzonych środków oraz alokacji i konwersji składek poprzez konto on-line.

 

Umowy dodatkowe

 

Zakres ochrony można zwiększyć poprzez zakup umowy dodatkowej Ubezpieczyciela wynikający z umowy głównej. Ubezpieczony sam podejmuje decyzję, jaki zakres ochrony jest dla niego najbardziej korzystny.

 

Umowy dodatkowe w ramach polisy Plan Elastyczny obejmują m.in. następujące zdarzenia:

 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • trwały uszczerbek i śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • inwalidztwo i śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • osierocenie dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • poważne zachorowanie (np. udar, zawał),
 • rozpoznanie nowotworu (Pomoc na Raka – trzy warianty),
 • Druga Opinia Medyczna eksperta w razie zachorowania i zaplanowanie leczenia,
 • hospitalizacja,
 • operacja medyczna,
 • niezdolność do pracy gwarantująca przejęcie opłacania składek. 

 

Wypłata świadczeń

 1. a) świadczenia ochronne

 

W  przypadku śmierci Ubezpieczonego AXA wypłaca Uposażonemu sumę ubezpieczenia powiększoną o wartość dodatkową polisy lub wartość podstawowej polisy powiększoną o wartość dodatkową – w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia poprzez zawarcie umów dodatkowych wypłacane są świadczenia na warunkach i w wysokości wynikających z postanowień tych umów dodatkowych.

 1. b) świadczenia inwestycyjne

 

W czasie obowiązywania umowy Ubezpieczonemu przysługują następujące rodzaje świadczeń o charakterze inwestycyjnym:

 • wypłata wartości dodatkowej polisy,
 • wypłata części wartości dodatkowej polisy,
 • wypłata części wartości podstawowej polisy.

 

W przypadku rozwiązania podstawowej umowy ubezpieczenia z przyczyn innych niż śmierć Ubezpieczonego wypłacana jest wartość wykupu stanowiąca całość środków zgromadzonych na rachunkach podstawowym i dodatkowym, pomniejszona o opłatę dystrybucyjną (250 zł). 

 

O firmie

 

AXA to jeden z największych światowych ubezpieczycieli i lider w zarządzaniu aktywami. Na polskim rynku ubezpieczeń jest obecna od 2006 roku, obecnie ma 3,7% udziału w rynku, zajmując 8. miejsce. Oferuje ubezpieczenia na życie, inwestycyjne, turystyczne, majątkowe, komunikacyjne, wypadkowe, a także otwarty fundusz emerytalny oraz usługi zarządzania aktywami i ubezpieczenia majątkowe dla firm, w tym międzynarodowych korporacji.